Zajkovia

Triedne učiteľky: ERIKA DÉKÁNYOVÁ, KLAUDIA PETRÁŠOVÁ
Trieda: 3 - 4 ročných detí
Počet detí: 23

triedazajkovia@gmail.com


Charakteristika triedy:
Trieda Zajkov sa nachádza na prízemí. Logom našej triedy je Zajko.                  
Pracujeme  v projekte Zippyho kamaráti, Druhý krok a Hodina šťastia zamerané na prosociálnu výchovu.
Do edukácie začleňujeme prvky pedagogiky Montessori.                                                       
V triede sú centrá: matematicko-logické, dopravné, konštruktívne, počítačové, prírodovedné, literárno-dramatické, centrum jazykovej gramotnosti, centrum varenia. Našim úsilím je vytvárať podnetné prostredie, ktoré nabáda dieťa k učeniu vlastnou aktivitou, tvorivej činnosti, bádaniu, skúmaniu, prostredie s priaznivou socio-emocionálnou klímou, s uplatnením aktivizujúcich metód vzdelávania a efektívnych spôsobov učenia.

Harmonogram denných aktivít:
7:00 - Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia.
8:30 - Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie - desiata
           Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity, pobyt vonku
11:30 - Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie - obed, odpočinok
14:40 - Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - olovrant
             Hry a činnosti podľa výberu detí, popoludňajšie vzdelávacie aktivity.
 
Plán práce triedneho učiteľa tvorí triednu dokumentáciu a je k nahliadnutiu v triede Zajkov.

Úlohou triednej učiteľky je, okrem iného, dbať na správne a každodenné vyplnenie triednej agendy, plánovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, úpravu násteniek v šatni i v triede, plnenie cieľov interných projektov, úloh z Plánu práce školy, Plánu metodického združenia, plnenie spoločných školských i triednych úloh.

Triedne aktivity
Deň jablka
Tekvicové strašidielka
Zdravý deň v MŠ
Vianočná besiedka
Maškarný ples
Besiedka ku Dňu matiek
Mliečny deň
Výlet s rodičmi

NAŠE FOTKY