Výtvarný krúžok

Výtvarný  krúžok ,,ŠIKOVNÉ RÚČKY"

Dominantné miesto v krúžkovej činnosti, ktorá sa uskutočňuje v našej  materskej škole má výtvarný krúžok. Rozvíjajú sa v ňom predstavivosť, fantázia, estetické cítenie, elementárne grafomotorické schopnosti detí a prebúdza sa ich pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu.  Do výtvarného krúžku sú zaraďované deti prejavujúce talent a nadanie na umeleckú – výtvarnú činnosť. Krúžok pracuje v  popoludňajších  hodinách za sprievodu muzikoterapie a aromaterapie vo výtvarnej miestnosti pod vedením p.uč. Marcely Barčiakovej a p.uč. Eriky Šajbenovej, Dis.
Zapájame sa do rôznych výtvarných súťaží. Práce detí pravidelne vystavujeme pre rodičov a verejnosť v priestoroch chodby pred kreatívnou miestnosťou.