Stravník

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie 1,45.- €:                        

Stravník s dotáciou - predškolák

Desiata: 0,01 €

Obed: 0,00 €

Olovrant: 0,15 €

Strava je spolu: 1,45.- €  - dotácia: 1,30.- € - rodič hradí: 0,15,- €                                          

Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Každý PONDELOK je možné sa odhlásiť zo stravovania do 7.30 hod.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobraťv jednorázovom plastovom obale, ktorý za poplatok 0,30 € zabezpečí jedáleň, v čase od 12.30 - 13.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo 1,45 €. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

-   telefonicky na tel. č.:  035/6428423

-   osobne v ŠJ pri MŠ Ďorocká 4, Nové Zámky

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,30 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.

Príspevok na prevádzkové náklady ŠJ v sume 2,- € hradí aj rodič predškoláka.

Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:                       

Stravník s dotáciou - 0,15.-€

Desiata: 0 €

Obed: 0 €

Olovrant: 0,15 €      

Stravník bez dotácie – 1,45.-€ 

Desiata: 0,36 

Obed: 0,85 €

Olovrant: 0,24 €