Športový krúžok

Športový krúžok „LOPTOVÉ HRY"

Tento krúžok navštevuje 30 detí pod vedením trénerov z Gooal Academy. Malí športovci sa stretávajú v telocvični alebo na školskom dvore pravidelne vo štvrtok. Krúžok navštevujú deti prejavujúce talent a pohybovú zručnosť. Cieľom zamerania krúžku je  zdravý rast a psychosomatický vývin dieťaťa, zdokonaľovanie správneho držania tela a koordinácie pohybov, osvojenie si rôznych pohybových zručností, rozvíjanie individuality a prosociálneho správania dieťaťa a jeho psychický, sociálny, morálny a emocionálny vývin.
A o toto všetko sa stará p. tréner Štefan Labay.

Viac informácií nájdete na: http://gooalacademy.eu