Sloníkovia

Triedne učiteľky: MARCELA BARČIAKOVÁ, IVETA VARÉNYIOVÁ
Trieda: 
4 - 5 ročných detí
Počet detí:
23

slonikoviamsdorocka@gmail.com

Charakteristika  triedy :
Logom našej triedy je Sloník.
Nájdete nás v druhej budove na poschodí vpravo.
V školskom roku 2022/2023 je v triede zapísaných 23 detí, z toho 10 chlapcov a 13 dievčat.
Trieda je vybavená detským nábytkom, lehátkami, hračkami, pomôckami  a audiuovizuálnou technikou – interaktívnou tabuľou, DVD prehrávačom a počítačom s multifunkčným zariadením. Vybavenie hrových centier je útulné, príjemné a harmonické. Spĺňa estetické a emocionálne kvality. Podnetnosť prostredia je dynamická, pravidelne vhodne dopĺňaná aktuálnou výzdobou a výtvormi detí.
V našej triede využívame prvky Montessori pedagogiky. Deti pracujú vo svojom prostredí - na táckach, koberčekoch s podnetnými pomôckami a aktivitami, ktoré majú na dosah v montessori centre.
Denný poriadok v triede je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Zabezpečíme vyvážené striedanie činností, dodržiavanie zásad správnej životosprávy a vytvoríme časový priestor pre hru a učenie detí. Samozrejme so vzájomnou dôverou rodičov, spoluprácou s nimi, realizujeme aj triedne aktivity a spoločné podujatia počas roka.

Naše centrá aktivít:
- prírodovedné
- umelecké
- dopravy a stavebníc
- matematicko-logické
- knižnice a rannej gramotnosti
- Montessori                                  
- digitálne             
- centrum hier                                                                                                                                  


Denný poriadok:
7.00 - hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
8.30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)
          - vzdelávacia aktivita
          - pobyt vonku
11.30 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)
14.25 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)                                              
           - hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacie aktivity

Plán práce triedneho učiteľa:                                                                                                        

Triednym učiteľom na školský rok 2022/2023 je pani učiteľka Iveta Varényiová.
Úlohou triednej učiteľky je okrem iného dbať na správne a každodenné vyplnenie triednej agendy, plánovanie výchovno- vzdelávacieho procesu, úpravu násteniek v šatni i v triede, plnenie cieľov interných projektov, úloh z Plánu práce školy, Plánu metodického združenia, plnenie spoločných školských i triednych úloh.
   

Z nášho fotoalbumu: