S Pozorkom cestou, necestou

 S POZORKOM CESTOU, NECESTOU

Cieľ:

poznávať základné pravidlá a zásady bezpečnosti cestnej premávky a základné princípy správania sa v dopravných situáciách ako chodec, korčuliar, cyklista a spolujazdec

upevňovať poznatky o doprave a cestnej premávke 

prakticky uplatňovať poznatky o doprave a dodržiavaní dopravných

pravidiel počas vychádzok a počas pobytu na školskom dvore

Koordinátor : Mgr. Alžbeta Husárová

 

Profil absolventa:

- má utvorené základné poznatky o pravidlách bezpečného správania sa v cestnej premávke v roli chodca, korčuliara, cyklistu, spolujazdca 

- uplatňuje zásady bezpečnosti v praktických situáciách

- chápe význam kultúrneho a spoločenského správania sa pri cestovaní 

Aktivity:

- využívanie interaktívnej tabule na prezentáciu

- detské fotografovanie dopravných prostriedkov, dopravných situácií

- nahrávanie videa s tematikou dopravy

- nahrávanie dopravných zvukov

- edukačné hry a programy s dopravnou tematikou

- vyfarbovanie a dotváranie pracovného listu, aj na IT

- zhotovovanie výtvorov zo skladačiek a stavebníc

- vychádzka do okolia MŠ

- vychádzka ku križovatke – pozorovanie dopravných prostriedkov

- vychádzka ku križovatke – pozorovanie dopravných značiek, svetelnej signalizácie

- vychádzka ku križovatke – pozorovanie účastníkov dopravy - chodcov, cyklistov, vodičov

- sledovanie správania sa účastníkov dopravy

- pozorovanie dopravných prostriedkov s výnimočnou funkciou – sanitka, hasiči, polícia

- rozlišovanie niektorých varovných signálov sluchom

- precvičovanie správneho reagovania na svetelné, zvukové a zrakové signály rôznymi pohybovými hrami

- praktické uplatňovanie poznatkov o doprave a dodržiavaní dopravných pravidiel počas vychádzok a na dopravnom ihrisku v exteriéri MŠ

- stvárňovanie svojich poznatkov a emocionálnych zážitkov z dopravných situácií pomocou výtvarných prostriedkov 

- praktické uplatňovanie základných pravidiel a zásad bezpečnosti cestnej premávky a základných princípov správania sa v dopravných situáciách ako chodec

- aplikovanie zručností v činnostiach s detskými edukačnými programami 

- sánkovanie, korčuľovanie, hry so snehom 

- bicyklovanie, kolobežkovanie, korčuľovanie

- prezeranie kníh a encyklopédií s dopravnou tematikou

- poznávanie práce lekára, hasiča, policajta

Projekt  S Pozorkom cestou, necestou je vypracovaný pre vnútorné potreby materskej školy a v celom znení je k nahliadnutiu u koordinátorky projektu.