S Ďorockáčikom v digitálnom svete

Cieľ :

  •  Využívať a rozširovať poznatky, skúsenosti, zručnosti v oblasti digitálnych technológií.
  •  Previčovať a zdokonaľovať jemnú motoriku pri manipulácii s digitálnymi technológiami.
  •  Aktivizovať divergentné myslenie pri kreatívnom produkovaní alternatívneho riešenia v edukačných  programoch.
  •  Rozvíjať vôľové vlastnosti u detí ( sústredenie, trpezlivosť, vytrvalosť atď.)
  •  Uplatňovať komplexný prístup v oblasti rozvoja kognitívnych a nonkognitívnych funkcií dieťaťa.

 

Koordinátor : Mgr. Alžbeta Husárová

Profil absolventa : 

- orientuje sa v digitálnych technológiách, objavuje a chápe mediálne šírené informácie
- má osvojené elementárne zručnosti
- prejavuje zručnosť pri používaní digitálnej techniky - web kamery, fotoaparátu, mikroskopu
- používa základné nástroje programu na kreslenie, dokáže vytvoriť vlastnú kresbu
- dokáže pracovať s interaktívnou tabuľou - presúva obrázky, spustí a vyberie edukačný program
- zvládne programovanie digitálnej hračky 

Aktivity :

- využívanie interaktívnej tabule na prezeranie rôznych prezentácií, ktoré obsahujú texty, obrázky, animácie, videá, zvukové ukážky, hypertextové odkazy alebo sú vytvorené podľa vlastných predstáv
- používanie digitálneho fotoaparátu - fotografovanie predmetov, osôb, činností, javov
- používanie digitálnej kamery - nahrávanie a prehrávanie videa, zvukov
- nahrávanie a prehrávanie zvukov z hovoriacich štipcov
- využívanie mikrofónu - nahrávanie zvukov, hudby, hlasu detí
- ukladanie videa a obrázkov na ďalšie dotváranie, porovnávanie, dokresľovanie a pod.
- nahrávanie vlastných príbehov, filmov
- prezeranie obrázkov, fotografií, videa, vlastných kresieb a výtvorov
- práca s obrázkami - kreslenie, presúvanie, otáčanie, zväčšovanie, vytláčanie
- kreslenie prstom či dotykovým perom v interaktívnom softvéri Flow!Works, ActiveInspire, RNA
- programovanie digitálnej hračky Bee-Bot
- pozorovanie digitálnym mikroskopom - detaily rôznych objektov, povrchov, štruktúr, ale aj drobných                   živočíchov
- aktivity s tabletom - presúvanie, priradovanie, vyfarbovanie, poznávanie grafém
- edukačné softvérové programy
 
Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.
 
  

V školskom roku sme získali dotáciu z projektu "Múdre hranie", vyhlásené MŠVVaŠ SR. Zakúpili sme do všetkých tried digitálne a interaktívne pomôcky.