Prevádzka v MŠ

                                                                                                                         

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch

od 6.30 hod. - do 16.30 hod

Upozornenia pre rodičov:

Príchod detí do materskej školy je do 8.00, po dohode s učiteľkou aj do 8.30 h.

Nahlasovanie alebo odhlasovanie na stravu je  VŽDY DO  14.00  hod. predchádzajúceho dňa, v pondelok do 7,30 hod.                                                                     osobne alebo telefonicky na tel. čísle:  035 6 428 423

 
Usporiadanie dňa v materskej škole

  od 06.30        Hry a činnosti podľa výberu detí

                      Zdravotné cvičenie

08.30 - 09.15  Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - desiata

                      Vzdelávacie aktivity

                      Pobyt vonku

11.15 - 12.30  Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - obed

                      Odpočinok         
      
14.15 - 15.00  Osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - olovrant

       do 16.30  Vzdelávacie aktivity

                      Hry a činnosti podľa výberu detí

                      Záujmové krúžky