Predškoláci

PREDŠKOLÁCI

Povinná materská škola pre 5 ročné deti:

Zákon č. 209/2019 Z. z. dopĺňa a mení zákon č. 245/2008 Z. z. (tzv. školský zákon) a tento zákon 209 upravuje od tohto školského roka povinné predprimárne vzdelávanie.

Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2022/2023.

Ø  Žiadosti do materskej školy o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať 2. a 3.mája 2022. Súčasťou žiadosti je údaj o povinnom očkovaní.

Ø  Zákonný zástupca (rodič) je povinný podľa § 28a) zákona č. 209/2019 prihlásiť dieťa na povinné vzdelávanie, ak tak neučiní pôjde podľa  § 5 ods. 16 novely zákona č. 596/2003 Z. z. o nedbanie o riadne plnenie.

Ø  Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá 1 školský rok (je to posledný školský rok pred vstupom do ZŠ - predškoláci).

Ø  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.

Odklad a oslobodenie od plnenia predprimárneho vzdelávania: http://www.msdorocka.sk/odklad-skolskej-dochadzky

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní  plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok. Potrebný bude :

·    písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

·     písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast /tlačivo/

·        informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia /tlačivo/

Ø  Riaditeľka môže rozhodnúť o oslobodení od povinnosti dochádzať do MŠ v prípade ťažkého zdravotného stavu dieťaťa podložené písomným vyjadrením pediatra.

Spádová MŠ a povinný zápis do MŠ :

Ø  Obec (mesto Nové Zámky) určí spádové MŠ podľa jednotlivých ulíc, pre novoprijaté 5 ročné deti, ktoré sa zapisujú prvýkrát do MŠ.

Ø  Pre 3 ročné deti spádová MŠ neplatí, dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením 5 veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole.

Ø  Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (spádová materská škola).

Ø  Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové materské školy podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú materskú školu než spádovú, ale je to podmienené dostatkom kapacít v materskej škole, ktorú rodič pre svoje dieťa vybral.

Ø  Riaditeľka spádovej materskej školy je povinná prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci, ak je dostatočná kapacita.

Ø  Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

Ø  Zákonný zástupca dieťaťa, rovnako ako v prípade plnenia PŠD, bude musieť materskú školu pre dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, hľadať dovtedy, kým ho do niektorej neprijmú. Ak tak nebude robiť, bude sa to podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považovať za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a bude sa postupovať podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z.,

Ø  Ak sa rodič rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, podá si žiadosť o prijatie v danej inej materskej škole.

Ø  Ak budú rodičia chcieť zapísať na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (narodené do 31.8.), toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po prijatí detí, ktoré si plnia povinnú predškolskú dochádzku.

Dochádzka do MŠ:

Ø  Dochádzka do MŠ je pre predškolákov povinná, to znamená, že rodič bez ospravedlnenia nemôže nechať dieťa doma.

Ø  Dochádzka dieťaťa do MŠ bude evidovaná a v prípade, ak dieťa vynechá viac ako 5 dní v mesiaci musí rodič dieťa ospravedlniť.

Ø  V čase školských prázdnin neprítomnosť dieťaťa sa nemusí dokladovať.

Ø  Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa a neospravedlní vynechanie viac ako päť dní v mesiaci, oznámi riaditeľka materskej školy túto skutočnosť príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

    http://www.msdorocka.sk/inf-suhlas-predcasne-zaskolenie

     Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ø O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022 je rodič povinný požiadať najneskôr 30. mája 2022 - http://www.msdorocka.sk/ziadost-predcasne-zaskolenie

Ø Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľku materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku a je povinný k žiadosti predložiť:

- súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast -

 http://www.msdorocka.sk/lekarske-potvrdenie-predcasne-zaskolenie

Ø  riaditeľka materskej školy potvrdzuje plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťom na účely podľa § 28a ods. 5 školského zákona vydaním „potvrdenia“ . 

Spádové ulice pre zaradenie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky

Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky je spádovou materskou školou pre ulice:

Bernolákovo námestie, Cisárska bašta, Ďorocká, Jarková, Jarná, Jesenského, Jiráskova, Letná, Mederská, Mesto Nové Zámky, Nám. P. O. Hviezdoslava, Nám. slobody, Nitrianska cesta, Okružná, Piritovská alej, Pribinova, Rázusova, Rozmarínová, Slovenská, SNP, Svätoplukova, Šafárikova, Šulekova, Toskánska, Západ slnka.