Práva dieťaťa

 NÁRODNÝ PROGRAM

                                                 projekt  : Práva dieťaťa 

 Každé dieťa má svoje práva :

1.  Práva na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

2.  Právo na zdravý duševný a telesný vývin.

3.  Právo na meno a štátnu príslušnosť.

4.  Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

5.  Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

6.  Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

7.  Právo na prednostnú ochranu a život.

8.  Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

9.  Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.

10.Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu znášanlivosti, mieru a bratstva.

 

Pre plnohodnotné rozvíjanie práv dieťaťa v jeho živote je dôležité rešpektovanie základných princípov  predprimárnej výchovy a vzdelávania                            

Detstvo je považované za plnohodnotnú súčasť života, a nie iba za „prípravu na dospelosť“. 

Dôležité je dieťa ako celok. Zdôrazňuje sa zdravie ako telesné, tak i duševné, rovnako ako potreba vnímať, premýšľať, mať duchovné zážitky. 

Učenie sa nedá rozškatuľkovať, pretože všetko poznanie je vzájomne prepojené. 

Veľký význam má vnútorná motivácia, ktorá vedie k činnostiam, ku ktorým dáva dieťa podnet samo a samo ich aj riadi. 

Dôraz sa kladie na sebadisciplínu. 

Vývoj dieťaťa možeme rozdeliť na špecifké štádiá. 

S výchovou a vzdelávaním dieťaťa treba začat s činnosťami, ktoré dieťa pozná, a nie od toho, čo nevie.

Dieťa má svoj vlastný vnútorný život, ktorý prejavuje len za priaznivých okolností a podmienok. 

Pre dieťa sú veľmi dôležitý ľudia (ako dospelí, tak aj deti), s ktorými je v kontakte. 

Výchova dieťaťa je chápaná ako ovplyvňovanie dieťaťa a vonkajšieho prostredia,ktoré zahŕňa ostatné osoby v jeho okolí a poznanie samo o sebe. 

 

Ciele projektu:

1. Poznať mená všetkých detí v triede, rozvoj spolupatričnosti.

2. Poučiť sa o jedinečnosti a osobitosti každého z nás.

3. Zaujať pozitívne postoje k svojmu zrdaviu a k zdraviu iných.

4. Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdavé potraviny.

5. Poznať uplatnenie telesne postihnutých ľudí v živote.

6 .Posilňovať kooperatívne správanie a súdržnosť skupiny.

7. Pozitívne oceňovať kamarátove schopnosti, vlastnosti, výkony.

8. Vidieť na druhom, čo vie, v čom sa mu darí, ochota mu v pravý čas  pomocť, zblíženie detí, vznik detských priateľstiev. 

Je nevyhnutné, aby učiteľka realizovala výchovu a vzdelávanie hlavne formou zážitkového učenia a preto sú v tomto projekte uvedené konkrétne edukačné aktivity, ktorými sa môže problematika práv dieťaťa realizovať v podmienkach materskej školy. Sú tematicky zaradené podľa učebných osnov našej mateskej školy.

 Viac informácií nájdete na :

http://www.unicef.sk/sk/o-unicefe/

Úlohy a ciele programu, ako aj edukačné aktivity nájdete u koordinátorky projektu Marcely Barčiakovej v našej materskej škole.