Pokyny k zápisu do MŠ

                Pokyny k zápisu do materskej školy
                   

Zápis do materskej školy na školský rok 2022/23 sa koná  

2. a 3. mája 2022 v čase od 8.00 - 17. 00h.

http://www.msdorocka.sk/ziadost-o-prijatie-dietata-do-ms

 

 •  zápis do MŠ budeme organizovať aj za osobnej prítomnosti detí,
 • žiadosť o prijatie dieťaťa sa môže sa podávať aj priebežne počas školského roka.
 

Žiadosť môže zákonný zástupca podať:                                

1. naskenovanú e-mailom na adresu msdorocka@gmail.com ,

2. osobne, zákonný zástupca podá žiadosť v riaditeľni MŠ,

3. poštou na adresu: MŠ Ďorocká 4, 94072 Nové Zámky,

4.prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy / číslo: E0005755177,
Čo potrebujete na zápis:
 • Žiadosť – tlačivo nájdete na web. stránke MŠ, vyzdvihnúť si ho môžete priamo v MŠ na výveske pred kanceláriou riaditeľky.
 • Na žiadosť uveďte číslo elektronickej schránky aktivovanej cez portál www.slovensko.sk,  aspoň jedného rodiča, nakoľko sa Rozhodnutia môžu posielať touto formou ( aktivácia nie je podmienkou)
 • Uveďte aj emailovú adresu pre komunikáciu s triednou učiteľkou,
 • K žiadosti sa prikladá potvrdenie od pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní.
Počet podaných žiadostí:
 • Ak zákonný zástupca podá žiadosti aj do druhých MŠ v meste, prosím uveďte to pri zápise.
 • Ak bude ich dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej MŠ, prosíme rodičov, aby o tom upovedomili riaditeľku MŠ.
Podpisy oboch zákonných zástupcov:

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

- jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením  http://www.msdorocka.sk/pisomne-vyhlasenie .

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy (http://www.msdorocka.sk/dohoda-podpisov).

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom :                         

 •  zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,
 • vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými,
 • musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky ( bez plienky ! ), 
 • mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí,  
 • vedieť komunikovať.
Aké sú poplatky za MŠ :
 • poplatok za MŠ ( školné ) je 14.- € na mesiac
 • príspevok pre ŠJ za stravu - 2.- €, stravná jednotka na jeden deň- 1.45.-€
 • príspevok ZRPŠ – výšku každoročne stanovujú rodičia, súrodenec platí polovicu sumy

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí :
 • Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ odošle riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 15. 06. 2022.
 • Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa.
 • Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy (http://www.msdorocka.sk/dohoda-podpisov).
 • Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľka materskej školy nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ňou vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.
 • Rozhodnutia sa zasielajú aj do elektronickej schránky cez portál www.slovensko.sk, jednému zo zákonných zástupcov dieťaťa.
 • Ak rodič nemá elektronickú schránku aktivovanú rozhodnutie obdrží poštou.
 • Pre rodičov prijatých detí budeme organizovať  úvodné Rodičovské združenie /RZ/, o termíne konania vás budeme informovať emailom, ktorý uvediete na žiadosti a termín bude zverejnený aj na web. stránke MŠ. 
 • Ak by sa RZ nekonalo, úvodné informácie k nástupu do MŠ vám zašleme na váš email.

Prijímanie detí do materskej školy

upravuje § 59 zákona 209/2019 – na predprimárne vzdelávanie.

V materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov jeho veku.

Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku na povinné predprimárne vzdelávanie, 

·        obec  mesto Nové Zámky) určí spádové MŠ podľa jednotlivých ulíc, pre novoprijaté 5 ročné deti, ktoré sa zapisujú prvýkrát do MŠ,

      pre 3 ročné deti spádová MŠ neplatí, dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením 5 veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole,

 • riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní ,
 • ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky, 
 • v rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

                                Ostatné podmienky prijímania  

- určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou školy, okrem tých stanovených § 59 zákona 209/2019.

V prípade, že sa zápisu zúčastní počet detí presahujúci možnosť ich umiestnenia v našej MŠ, pri ich prijímaní budeme prihliadať na nasledujúce kritériá:

 • Dieťa s miestom trvalého pobytu v spádovej oblasti (škol. obvode) MŠ.
 • Dieťa, ktorého súrodenec už navštevuje našu materskú školu.
 • Dieťa, ktorého rodič je zamestnancom školy. 
 • Obsadenosť tried podľa veku detí a dopĺňanie detí do už fungujúcich tried.