Odklad školskej dochádzky

   Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Odklad školskej dochádzky sa po novom definuje ako: Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa po dovŕšení 6 rokov nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole o ďalší školský rok.

Potrebný bude:

·  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (rodič požiada o vyšetrenie dieťaťa pedagogicko-psychologickou poradňou - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pre deti a mládež )

·  písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast ( potvrdenie od pediatra, že dieťa nie je spôsobilé pre nástup do prvého ročníka ZŠ - http://www.msdorocka.sk/tlacivo-pre-lekarske-potvrdenie )

·  informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia – tlačivo k dispozícii na web. stránke (http://www.msdorocka.sk/informovany-suhlas-zakonneho-zastupcu )

Prosíme rodičov, aby svoju žiadosť o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (http://www.msdorocka.sk/ziadost-o-pokracovanie-dochadzky-do-ms ) spolu s potrebnými potvrdeniami odovzdali riaditeľke MŠ do 30. apríla 2022.

Premium Vector | Happy cute cartoon school children