Ochrana života a zdravia

 

Národný program

„PREVENCIA OBEZITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU“ 

Vzdelávacia oblasť:

Človek a príroda­ - Človek,

Koordinátor:  Erika Dékányová 

Zdravie a pohyb­ - Zdravie a životný štýl, Hygiena a sebaobslužné činnosti, Pohyb a telesná zdatnosť

Koordinátor:

Cieľ:

Cieľ projektu spočíva v prevencii obezity a to najma prostredníctvom osvojenia si správnych stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, životosprávy a zvýšenej pohybovej aktivity v našom predškolskom zariadení 

Profil absolventa:

• má osvojené sebaobslužné činnosti a hygienické návyky

• uvádza príklady správneho stravovania

• ovláda základné lokomočné pohyby

• identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia

• uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka

• dokáže opísať ľudské telo v základných anatomických kategóriách

• pozná základné fyziologické funkcie ľudského tela

• identifikuje zdraviu ohrozujúce situácie

• opíše možné príčiny obezityik

 

Aktivity projektu:

Oblasti pre vykonávanie aktivít na dosiahnutie stanovených cieľov sú:

•Výživa

•Pohybová aktivita 

Aktivity v oblasti výživy:
• konzumovať vlastné ovocie pri príležitosti Svetového dňa jablka ­ 21.10.

• dodržiavať pitný režim

• prezentácie na IKT v oblasti zdravej výživy

Aktivity v oblasti pohybovej aktivity:
• „Mliečny týždeň“

• cvičenie v telocvični a na školskom dvore

• telovýchovné chvílky s využitím muzikoterapie

• pohybové a loptové hry na školskom dvore

• zdravotné cvičenia zamerané na správne držanie tela

• návšteva zimného štadióna, základy korčuľovania­ veľké skupiny

• plavecký výcvik, základy plávania­ veľké skupiny

• pravidelné vychádzky a pobyt vonku

• hudobno­pohybové hry

• školské výlety a exurzie

• športové aktivity s rodičmi

 

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.