Naša jedáleň


      

Informácie o strave na školský rok 2022/2023.

Stravná jednotka:

V našej školskej jedálni na 1 deň činí 1,45 € /VZN 2/2019 z  5.6.2019/ a pozostáva z desiatej ,obeda a olovrantu.

Na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 2 € mesačne.Uvedená suma sa uhrádza v hotovosti spolu s poplatkom za MŠ každý mesiac do 15 dňa.

Výpočet stravného na 1 mesiac:

Počet prac.dní v danom mesiaci krát 1,45€ = X €, mínus preplatok z minulého mesiaca.

Prihlasovanie /odhlasovanie detí zo stravy.

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, buď osobne v školskej jedálni alebo na tel.čísle 035/6428 423 (zo stravy sa neodhlasuje u pani učiteľky). Výnimkou je pondelok v každom týždni, kedy je to možné do 7:30 hod. 
Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. 
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať v plastovom obedovom menu za poplatok 0,30 € v čase od 12.30 - 13.00 hod, po telefonickom dohovore s kuchyňou. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa  v materskej škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť. 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Úhrada poplatku za stravu:

Poplatok za stravu sa podľa metod.pravidiel má platiť mesiac vopred. Keďže finančná situácia mnohých rodičov nie je dobrá, v našej MŠ stravu platíme v daný mesiac.       

Školská jedáleň nedisponuje žiadnou dotáciou na potraviny a tovar nakupuje iba z peňazí, ktoré rodičia zaplatia za stravu. Faktúry sa uhrádzajú bezhotovostným prevodom.

Z tohoto dôvodu žiadame rodičov, aby stravu vyplatili ihneď po obdržaní poštovej poukážky, najneskôr však do 15.-teho dňa v mesiaci.Trvá toitž 5 pracovných dní od zaplatenia na pošte po pripísanie sumy na náš účet v banke.

Pri úhrade stravy bankovým prevodom rodič uvedie aj variabilný symbol, ktorý je uvedený na poštovej poukážke.

Ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, z ktorého účtu je suma uhrádzaná, uvedie do kolonky - účel platby - priezvisko dieťaťa, aby sa dala platba správne zapísať do evidencie platby.

Neposkytnutie stravy dieťaťu - krajné riešenie:

Najväčší problém v ŠJ nastáva, ak rodič stravu nevyplatí do 15. dňa v mesiaci, alebo ju nevyplatí v danom mesiaci vôbec.V takomto prípade nemôžeme vyplatiť včas faktúry za potraviny a nastáva problém s ďalšími dodávkami potravín.

Po ústnom upozornení rodičov, ktorých sa uvedený príklad týka, bude musieť ŠJ  pozastaviť dieťaťu poskytntie stravy, nakoľko ju musí zabezpečiť pre tie deti,ktoré majú stravné včas zaplatené.

Diétne stravovanie:

Deti, ktoré nemôžu konzumovať mlieko a mlieč.výrobky, ho budú mať nahrádzané mliekom bezlaktózovým. Ak potrebuje dieťa konzumovať vlastnú stravu, o podmienkach donášky sa dohodne s vedúcou ŠJ. Pri akejkoľvek forme diétneho stravovania prinesie rodič potvrdenie od odborného lekára,ktoré musí byť k dispozícii v ŠJ /alergológ ,diabetológ/. Požiadavky sa nepíšu na  zapísný  lístok.

Preplatky stravníkov:

Na konci školského roka sa budú vyplácať v mesiaci júl na účty rodičov. Vyplácajú sa iba deťom odchádzajúcim z MŠ, po obdržaní čísla účtu. Ostatným deťom sa prenášajú na nasledujúci školský rok.

Ak bude vedúca ŠJ vyberať poplatok za stravu v hotovosti, včas to oznámi rodičom.                                                        

Podľa platného školského zákona je na stravu potrebný  zápisný lístok. Tento prosím čím skôr vyplniť a vrátiť buď pani učiteľke, alebo  priamo do školskej jedálne. 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (predškolák)  a ani jeden člen domácnosti si neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia a preukázal sa čestným vyhlásením alebo dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima sa určuje nasledovne:

desiata
obed
 doplatok rodiča za olovrant
dotácia
na stravu
spolu
0
0
0,15 eur
1,30 eur
1,45 eur

 

Naša školská jedáleň

dodržiava zásadu, že v oblasti stravovania dieťaťa zohráva hlavnú úlohu škola ako taká a rodina.

Dobrá kuchyňa spočíva na racionálnych základoch, ale je to aj súkromná záležitosť, ktorá si vyžaduje nemalé úsilie. U detí je veľmi dôležité dodržiavať správny stravný režim, v ktorom budú obsiahnuté všetky živiny v čo možno najlepšom zastúpení.

Keďže jedáleň je zariadenie hromadného stravovania, musí spľňať prísne pravidlá hygieny a už z jej charakteru vyplýva, že v nej nie je možné jedlo ,,ušiť na mieru“ každému jednotlivému dieťaťu podľa jeho chuti. Rovnako nie je možné vyhovieť stravovaciemu návyku každého jednotlivca.

Preto je našou a vašou povinnosťou spoluvytvárať správne stravovacie návyky našich detí.

                                                                                               Bc. Michaela Buranská, vedúca školskej jedálne