Národný program duševného zdravia

Národný program duševného zdravia

Koordinátorka: Klaudia Petrášová

Profil absolventa

Absolvent  predprimárneho vzdelávania získa základné vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje, aby bol pripravený na ďalšie, primárne, vzdelávanie a pre aktívny život v spoločnosti. Zároveň je to absolvent, ktorý by mal byť samostatný a zodpovedný, formuluje a logicky vyjadruje svoje myšlienky a názory. Veku primerane rieši kritické situácie. Uvedomuje si potrebu tolerantnosti v medziľudských vzťahoch, nenásilne rieši konfliktné situácie, spolupracuje v skupine, prijíma a rozvíja nápady iných, vie ich oceniť. Vie si vážiť a chrániť svoje zdravie a je pripravený kedykoľvek nezištne pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

CIELE PROJEKTU: 

1.Správne chápať a uplatňovať základné filozofické východisko pre výchovu k prosociálnosti a humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu: zmena v postavení dieťaťa vo výchovno-vzdelávacom procese, akceptácia osobnosti dieťaťa, pripisovanie pozitívnych vlastností.

2.Deťom dať možnosť realizovať svoje túžby s prihliadnutím na ich momentálnu náladu, a tak predchádzať prejavom neuróz. 

Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.