Moje mesto Castrum Novum

Regionálny projekt:  MOJE MESTO – Castrum Novum

Koordinátor projektu: Iveta Varényiová

Cieľ projektu

Posilňovať vzťah k rodnému mestu poznávaním ľudových tradícii a folklóru, zoznámiť sa s jeho históriou i súčasnosťou, spoznať najvýznamnejšie osobnosti, ktoré v minulosti prispeli k jeho rozvoju a zoznámiť sa s jeho ekonomickým, spoločenským a kultúrnym životom.
 

Profil absolventa:

  • dokáže pomenovať miesto svojho bydliska, pozná miestne symboly
  • zaujíma postoj k svojmu domovu a vyjadruje ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov
  • pozná prírodné hodnoty a chránené porasty v našom meste – nábrežie rieky Nitry, Zúgov, Berek, Sihoť
  • dokáže pomenovať a spoznať na obrázku významné osobnosti nášho mesta, ktoré prispeli k jeho rozvoju
  • zapája sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií
  • vyjadruje rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv a sviatkov
  • spoznáva históriu a tradície nášho mesta (oberačkové slávnosti, vianočné trhy...)
  • dokáže pomenovať najvýznamnejšie historické a súčasné dominanty nášho mesta
 
Prvky regionálnej  výchovy sú integrované do Štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého je vypracovaný ŠkVP „Vláčikom okolo sveta“ a to do všetkých vzdelávacích oblastí:
 
Jazyka komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť , Človek a svet práce,  Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb. Najviac dominantnou oblasťou pre regionálnu výchovu je vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť, ktorej súčasťou sú okruhy:
 
- Orientácia v okolí
- Geografia okolia
- História okolia
 
Regionálnu výchovu je možné realizovať  aj prostredníctvom  ostatných vzdelávacích oblastí, pričom sa navzájom prelínajú a dopĺňajú.
 

Aktivity:

- exkurzia mestského úradu a rozhovor s primátorom mesta
- školské a triedne aktivity – vianočné besiedky, vianočné a veľkonočné dielničky
- cielené edukačné aktivity na tému Moje mesto (didaktické hry, tvorivé činnosti, zážitkové učenie, riadený rozhovor…)
- návšteva  novozámockých oberačkových slávností, vianočných trhov
- vystúpenie folklórneho súboru Ďatelinka na Novozámockom festivale detských folklórnych súborov
- návšteva Múzea Jána Thaina – stála expozícia týkajúca sa histórie a etnografie mesta
- vychádzka na Hlavné námestie – pozorovanie historických pamiatok a sôch známych osobností mesta (Bernolák, Széchényi)
- návšteva aktivít poriadaných kultúrnymi inštitúciami mesta (Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Knižnica Antona Bernoláka, Mestské kultúrne stredisko – Kino Mier, Múzeum Jána Thaina, Mestské regionálne stredisko
- návšteva psieho útulku 
- exkurzia železničnej stanice 
- vychádzka k Židovskej synagóge, na Kalváriu
- vychádzka k rieke Nitre na Sihoť, do Berku
- športové aktivity (korčuľovanie na zimnom štadióne)
 
Kompletný interný projekt je k nahliadnutiu priamo u koordinátorky projektu v našej MŠ.
Detské práce na tému Moje mesto

Detské práce na tému Moje mesto

stiahnuťzväčšiť