Mackovia

Triedne učiteľky: Mgr. EVA  CVIKOVÁ, riaditeľka MŠ
                             Bc. ERIKA  SZEKERESOVÁ, DiS, zástupkyňa riaditeľky MŠ
                             ERIKA  ŠAJBENOVÁ, DiS

Trieda: 5 - 6 ročné deti
Počet detí: 25
 mackoviapu@gmail.com
Charakteristika triedy:
Trieda Mackov sa nachádza na poschodí za telocvičňou. Logom našej triedy je macko PU. Pracujeme s prvkami programu Krok za krokom. Pracujeme  v projekte Zippyho kamaráti, Druhý krok a Hodina šťastia zamerané na prosociálu výchovu. Do edukácie začleňujeme prvky pedagogiky Montessori. Vytvorené prostredie triedy pozitívne ovplyvňuje osobnosť detí. Vplýva na ich pocit pohody, výkonnosť a únavu pri pohybe, hre, učení a práci. Spĺňa estetické a emocionálne kvality. Súvisí s cieľmi MŠ, výchovno-vzdelávacou činnosťou, obsahom výchovy a vzdelávania, s učením dieťaťa. Deti inšpirujeme k aktívnej pomoci pri tvorbe estetického prostredia. Hrové a pracovné centrá sú vybavené účelovo a slúžia na plánovanú  výchovno-vzdelávaciu činnosť. O tematickom zameraní rozhodujeme spolu s deťmi podľa plánovaných činností a záujmu detí.
Centrá aktivít sú dostatočne vybavené didaktickými pomôckami a materiálom. Každé  sa postupne dopĺňa a obmieňa.


Denný poriadok:
7,30    Hry a činnosti podľa výberu detí            
           Zdravotné cvičenie
8,50    Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
           Vzdelávacie aktivity
           Pobyt vonku
11,50  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
           Odpočinok
14,10  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
           Hry a činnosti podľa výberu detí
           Vzdelávacie aktivity
           Krúžková činnosť
                   

Plán práce triedneho učiteľa tvorí triednu dokumentáciu a je k nahliadnutiu v triede Mackov.
Triednym učiteľom  v školskom roku 2022/23 je Erika Šajbenová, DiS.
Počas školského roka dbá za správnosť:
·  vyplnenia triednej agendy, jej kompletizáciu
·  plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu
·  rešpektovanie a plnenie cieľov interných projektov
·  plnenie vypracovaných úloh do Plánu práce školy, Pláne aktivít materskej školy, úloh na triedu v spolupráci so zákonnými zástupcami
  ·  úpravy násteniek v šatni detí
  .  plnenia cieľov spolupráce so ZŠ v meste, ZUŠ, Mestskou políciou a Červeným krížom