Lienky

Triedne učiteľky: ALENA ŠTEFANKOVÁ, Bc. FRANCISKA VÍGHOVÁ 
Trieda: 5 - 6 ročné deti
Počet detí: 25

lienkydorocka@gmail.com

Charakteristika triedy:
Logom našej triedy je LIENKA. Trieda sa nachádza na poschodí v druhej budove MŠ. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít. Každé centrum je vybavené didaktickými pomôckami, hračkami, ktoré rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, jemnú a hrubú motoriku.
V hrách a činnostiach  a vo vzdelávacích aktivitách aktívne využívame počítač, pracujeme s detskými edukačnými programami, v ktorých sa deti riadia podľa pokynov počítača - rozvíjajú si pozornosť, pamäť, grafomotorické zručnosti – priraďujú, triedia, usporadúvajú rôzne predmety, ale aj skladajú puzzle, vyfarbujú omaľovánky a kreslia podľa vlastnej fantázie.
Deti majú kladný vzťah najmä k výtvarným činnostiam. K obľúbeným  patrí kreslenie, maľovanie, lepenie, strihanie, skladanie papiera, práce s odpadovým a technickým materiálom,  ale aj konštruovanie z Lega a zo Sevy.

Harmonogram denných aktivít:
7,00    Hry a činnosti podľa výberu detí            
           Zdravotné cvičenie
8,50    Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
           Vzdelávacie aktivity
           Pobyt vonku
11,50  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
           Odpočinok
14,25  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
           Hry a činnosti podľa výberu detí
           Vzdelávacie aktivity
           Krúžková činnosť


Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Lienok.

Naše fotky