Krtkovia

 
Triedne učiteľky: JANA ERNESTOVÁ, Bc. DAGMAR GRÓFOVÁ   
Trieda: 3 - 4 ročných detí
Počet detí:  23

krtkoviams@gmail.com

Charakteristika triedy:
Našu triedu nájdete na prízemí, hneď pri hlavnom vchode do MŠ. Logom triedy je KRTKO. Trieda je priestranná, svetlá.
Prvá časť poskytuje dostatok miesta pre výchovno-vzdelávacie činnosti detí. Nachádzajú sa tu jednotlivé centrá: konštruktívne, matematicko-logické, dopravné, literárno-dramatické, prírodovedné, centrum varenia, centrum jazykovej  gramotnosti, počítačové centrum, centrum dramatickej hry a centrum ranného stretávania sa. Vybavená je modernou technológiou - interaktívnou tabuľou, počítačom, hovoriacimi štipcami, interaktívnou stenou, Bee- bot, hifi vežou, tabletmi.
Druhú časť tvorí spálňa, ktorá slúži na odpočinok.
Tretiu časť tvorí novozrekonštruovaná umyváreň a WC.
Štvrtou časťou je šatňa, v ktorej sú nové, pekné, farebné skrinky.
V našej triede je zapísaných 23 detí. Vzdelávacie aktivity riadené učiteľkou vytvárajú priestor pre vzájomný kontakt medzi deťmi, sú orientované na oboznamovanie, získavanie vedomostí, zručností a správnych návykov u detí. Pani učiteľky dokonale poznajú všetky deti a rešpektujú ich individualitu, deti rešpektujú zvolené pravidlá. Hračky a učebné pomôcky v centrách umožňujú sebavzdelávanie a podporujú sebarozvoj dieťaťa. Sú určené aj pre samostatnú prácu dieťaťa, obsahujú prvky autokorekcie. Prostredie je vybavené tak, že umožňuje deťom vzájomný kontakt, priestor pre spoločnú činnosť a hru.


Harmonogram denných aktivít
7.00 - Hra a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie
8.30 - Osobná hygiena, stravovanie - desiata
          Vzdelávacie aktivity
          Pobyt vonku

11.30 - Osobná hygiena, stravovanie - obed a odpočinok
14.40 - Osobná hygiena, stravovanie – olovrant
            Vzdelávacie aktivity
            Krúžkové činnosti, hry a činnosti podľa výberu detí


Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Krtkov.

Triedne aktivity:
- Svetlonos
- Deň materských škôl - Zdravý deň v MŠ
- Vianočná besiedka a vianočné posedenie
- Maškarný ples
- Besiedka ku Dňu matiek
- Mliečny deň
- Deň rodiny
- Výlet s rodičmi

Život v našej triede: