Ježkovia


Triedne učiteľky: Bc. VERONIKA MARTINKOVIČOVÁ,  Mgr. ALŽBETA HUSÁROVÁ          
Trieda: 
4 - 5 ročných detí
Počet detí: 
24

jezkovia25@gmail.com


Charakteristika  triedy:
Logom našej triedy je JEŽKO. Trieda  je situovaná na poschodí, naľavo od riaditeľne. Je útulne a estetický zariadená, vybavená hračkami, edukačnými pomôckami a digitálnou technológiou. Triedu máme rozdelenú na centrá aktivít, v ktorých deti nadobúdajú nové vedomosti, rozvíjajú si svoje zručnosti, schopnosti a návyky rôznymi aktivitami využívajúcimi prvky Montessori pedagogiky. Centrá aktivít sú prispôsobené potrebám detí, spĺňajú edukačné aj estetické požiadavky, sú podnetné pre všestranný a harmonický rozvoj detí s prihliadnutím na ich individualitu a vývinové osobitosti.
V našej triede je zapísaných 14 dievčat a 10 chlapcov. Každé z 24 detí je dôležité, rešpektované, ľúbené a je dôvodom, prečo sme tu.


Harmonogram denných aktivít:
7,00    Hry a činnosti podľa výberu detí            
           Zdravotné cvičenie
8,50    Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – desiata
           Vzdelávacie aktivity
           Pobyt vonku
11,50  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – obed
           Odpočinok
14,25  Osobná hygiena, stravovanie, stolovanie – olovrant
           Hry a činnosti podľa výberu detí
           Vzdelávacie aktivity
         

Plán práce triedneho učiteľa je súčasťou pedagogickej dokumentácie, je k nahliadnutiu v triede Ježkov.

Triedne aktivity:
-Tekvicové strašidielka
- Deň materských škôl - Zdravý deň v MŠ
- Vianočná besiedka a vianočné posedenie
- Maškarný ples
- besiedka ku Dňu matiek
- Mliečny deň
- Deň rodiny
- Výlet s rodičmi
 
NAŠA FOTOGALÉRIA