Folklórny krúžok

Folklórny krúžok ,,ĎATELINKA"


Deti predškolského veku radi tancujú, spievajú, pohybujú sa, hrajú divadlo. Aby sa tieto spontánne detské aktivity upresnili a usmernili, v Materskej škole sme založili detský folklórny súbor Ďatelinka. V ňom sa deti naučia spresňovať rytmus v riekankách a popevkoch, vytvárajú si vlastné hudobné nástroje, ktoré pomáhajú preciťovať rytmickú stránku reči a hudby. Oboznámia sa s detskými ľudovými hrami, piesňami, vyčítankami, riekankami...
Krúžok navštevujú deti prejavujúce talent a nadanie v oblasti tanečnej a hudobnej. Každým rokom sa zúčasňujú oberačkových slávností mesta Nové Zámky.
Vedúce krúžku sú Bc. Nikola Duchoňová a Bc. Franciska Víghová