Databáza uchádzačov o zamestnanie

 Materská škola nemá žiadne voľné pracovné miesta.

Prijaté žiadosti budú skartované, nezakladáme databázu uchádzačov.

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzačov o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta, môžete tak urobiť len ak nám zašlete súhlas so spracovním osobných údajov na našom tlačive.