Civilná ochrana

Civilná ochrana

Koordinátor: Jana Ernestová

Cieľ projektu:

Cieľom je poskytnúť základné a aktuálne informácie k predchádzaniu, prípadne úspešnému
zdolávaniu výnimočných situácií a pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.

Profil absolventa

  • Absolvent predprimárneho vzdelávania získa zručnosti a schopnosti demonštrovať s detskou ochrannou maskou
  • Rozlišuje rôzne druhy horľavín, škodlivé a nebezpečné látky
  • Vie čo symbolizuje červený kríž
  • Vie privolať dospelú osobu k zranenému
  • Správne ošetrí jednoduché poranenie
  • Orientuje sa v interiéri a exteriéri Materskej školy
  • Vie adresu svojho bydliska
  • Rozozná zvuk sanitky, polície, požiarnikov
  • Pozná pracovnú náplň policajtov, požiarnikov, záchranárov, lekárov

Aktivity projektu CO v MŠ:

1.Oboznámovanie sa s detskou ochrannou maskou, jej účelom a použitím (demonštrácia praktická opakovaná ukážka).
2. Rozlíšovanie vybraných varovných signálov na základe sluchového vnímania  (všeobecné ohrozenie a požiarny poplach) a reakcia na ne adekvátnymi činnosťami.
3. Rozlišovanie rôznych druhov horľavín (tuhé horľaviny, napr. papier, drevo, suchá tráva atď. a tekuté horľaviny, napr. benzín, olej), škodlivých a iných nebezpečných látok.
4. Oboznámovanie sa so symbolom červený kríž (napr. na lekárničke, poliklinike, nemocnici a pod.), vedieť čo symbolizuje.
5. V prípade potreby  privolanie dospelej osoby k zranenému.
6. Pokus správne ošetriť jednoduché drobné poranenia (odreniny a rezné rany) v simulovanej praktickej činnosti.
7. Opis interiéru a exteriéru budovy materskej školy a vytvárať plán cesty z domova do materskej školy

Vzdelávacie oblasti:

Človek a spoločnosť
Človek a príroda
Človek a svet práce